Tahliye Hizmeti

 

Gemide bulunan konteynerin, tahliyesi, transferi ve istife alınması işlemleri kısaca tahliye hizmeti olarak tanımlanır. 

 

Yükleme Hizmeti

 

 

Terminalde bulunan konteynerin istiften alınması, transferi ve gemiye yüklenmesi hizmeti kısaca yükleme hizmeti olarak tanımlanır. 

 

Transit Tahliye-Yükleme Hizmeti

 

 

Gemide bulunan transit konteynerin, tahliyesi ile duruma göre transferi, istife alınması ve istiften alınması, transferi ardından başka gemiye yüklenilmesi hizmetlerinin tamamı transit tahliye-yükleme hizmeti olarak tanımlanır. 

 

Gemi-Gemi Shifting Hizmeti

 

 

Gemide bulunan konteynerin aynı gemide başka pozisyona direkt aktarılması hizmetine gemi-gemi shifting hizmeti olarak tanımlanır. 

 

Gemi-Kara-Gemi Shifting Hizmeti

 

 

Gemide bulunan konteynerin gemiden tahliye edilerek aynı gemide başka pozisyona yüklenilmesi gemi-kara-gemi shifting hizmeti olarak tanımlanır. 

 

Terminal Hizmeti

 

 

• Gemiye yüklenilmek üzere terminale giren konteynerin nakliye aracına istife alınması,

• İthalatı gerçekleşen konteynerin istiften nakliye aracına yüklenilmesi,

• İstifteki konteynerin içdolum ya da içboşaltım amacıyla istiften alınması ve CFS istasyonuna transferi,

• CFS istasyonundaki içboşaltım ya da içdolum hizmeti almış konteynerin istif sahasına transferi ve istife alınması,

• İş sahibinin talebi üzerine istifteki konteynerin pozisyonunu değiştirilmesi ya da yere serilmesi ve işlemi tamamlandıktan sonra istife alınması,

• Konteynerin iki nakliye aracı arasında aktarılması,

• Depoya giren konteynerin istife alınması ya da istiften nakliye aracına yüklenilmesi ile devir edilen konteynerin pozisyonunun değiştirilmesi (lift on/ lift off),

• Tamir edilecek konteynerin istiften alınıp tamir atölyesine transferi ile tamir edilmiş konteynerin transfer edilerek istife alınması,

• Temizlenilecek konteynerin istiften alınıp temizlik istasyonuna transferi ile temizlenilmiş konteynerin transfer edilerek istife alınması,

• Soğutulacak konteynerin istiften alınıp reefer platformuna transferi ve benzeri tüm manipülasyonlar terminal olarak tanımlanır.

 

 

Ardiye Hizmeti

 

 

Terminalde (konteyner istif sahası, CFS istasyonları ile iskele de dahil olmak üzere) bulunan konteynerin sahip veya taşıyıcıya teslimatına, gemiye yüklenilmesine ya da tasfiye vs. sebeplerle limandan çıkarılmasına kadar işletmenin sorumluluğu altında muhafaza edilmesi hizmetidir. 

 

Ardiye hizmetinin başlangıcı;

 

1) Gemiden tahliye edilen konteyner için konu geminin tahliye operasyonunun başladığı gün;

2) Karadan giren konteynerin nakliye aracından alınarak istife alındığı gün ardiye hizmeti başlar.

 

Ardiye hizmetinin bitimi;

 

1) Konteynerin sahibi veya temsilcisine teslim edildiği gün, 

2) Gemiye yüklenen konteyner için konu geminin yükleme operasyonunun bittiği gün ardiye hizmeti biter.

 

Depodaki konteyner için ardiye hizmeti depoya giriş ile depodan çıkış arasındaki gün kadardır. 

Konteyner devir işlemlerinde (el değiştirme) ardiye hizmeti devir tarihine kadar devredenden tahsil edilir. Devralan için ise aynı tarih ardiye hizmetinin başlangıcıdır. 

 

Konteyner İçboşaltım Hizmeti

 

 

Gümrüklü sahadaki konteynerin, eşya sahibi veya Gümrük idaresinin talebi ile CFS istasyonuna transfer edilerek içlerinin boşaltılıp emtianın ambarda depolanması ve/veya nakliye aracına yüklenilmesi hizmetini içboşaltım hizmeti olarak tanımlanır. 

 

Konteyner İçdolum Hizmeti

 

 

İçdolum sahasında bulunan yükün nakliye aracından tahliyesi de dahil olmak üzere konteyner içine istiflenmesi, konteyner kapılarının kapatılması ve seal (mühür) takılması hizmetleri içdolum olarak tanımlanır. 

 

Konteyner Muayene/Numune Alma Hizmeti

 

 

Gümrük idaresinin talebiyle konteynerin istiften indirilerek mührünün (seal) kesilmesi, kapısının açılması muayene memurunun muayenesi ya da numune almasını müteakip istife alınması hizmetlerine muayene hizmeti denir. 

 

Konteyner Tam Tespit Hizmeti

 

 

Gümrük idaresinin talebiyle dolu konteynerdeki emtianın sayılması ve muayenesi için konteynerin CFS sahasına alınması, boşaltılıp muayene memurunun muayenesini müteakip içdolumunun yapılarak istife alınması hizmetlerine tam tespit hizmeti denir. 

 

Gemi Üzeri Lashing/Unlashing & Twistlock Hizmeti

 

 

Gemide elleçlenecek konteynerin lashinglerinin çözülmesi ve bağlanması hizmetidir.

Twistlock takma/sökme hizmetleri lashing çözme ve bağlama hizmetlerinden ayrı olarak ücretlendirilir. 

 

Gemi Ambar Kapakları Açma Kapatma Hizmeti

 

 

Ambar içi elleçlemelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kapaklarının açılması ve operasyon tamamlandığında kapatılması ambar kapağı açma/kapama hizmeti olarak tanımlanır. 

 

İşgaliye Hizmeti

 

 

İşletmenin sorumluluğundaki terminal sahasında liman işlemleri tamamlanan araç veya eşyaların beklemesinden doğan hizmete işgaliye hizmeti denir. 

 

Tartım Hizmeti

 

 

Gümrük idaresi, iş sahibi ya da işletmenin lüzumlu görmesi üzerine konteynerlerin tartılması hizmetini kapsar. Tartım liman aktarma araçları ile yapıldığı takdirde ilave 2 adet terminal hizmeti olarak hesaplanır. 

 

Konteyner Süpürme Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebiyle içi kirli konteynerin süpürülmesi veya içindeki katı atıkların alınması hizmetidir.

 

Konteynerin Yıkama Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebiyle konteyner içlerinin tatlı su ile yıkanılması hizmetidir. 

 

Konteynere Branda Örtülmesi Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebi üzerine open top konteynerlerde konteyner üstüne branda örtülmesi hizmetidir. 

 

Konteynerin Kağıt Kaplanması Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebiyle konteyner içinin kağıtla kaplanması hizmetidir. 

 

Konteynere Hava Yastığı Konulması Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebiyle konteynerin içindeki yüklerin hava yastığı ile sabitlenilmesi hizmetidir. 

 

Konteynerden Etiket Sökme/Yapıştırma Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebiyle konteyner üzerine IMDC vb. etiketi yapıştırılması ya da sökülmesi hizmetidir. 

 

Konteynerden Genset Sökme/Takma Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebiyle konteynere gensetin takılması ya da sökülmesi hizmetidir. 

 

Liman Sahaları Arası Aktarma Hizmeti

 

 

İş sahibi veya konteyner sahibinin talebiyle konteynerin liman sahası – depo arasında aktarılması hizmetidir. Diğer terminallerin sahalarına aktarma işlemi liman imkanlarına bağlı olarak verilmeyebilir. 

 

Barınma Hizmeti

 

 

Gemilerin iskelelerde elleçleme operasyonları esnasında yanaşık kalmaları hizmetidir. 

 

Fuzuli İşgal: 

 

 

1) Operasyonu tamamlanan geminin iskeleden 2 saat içinde ayrılmamaları 

2) İskeleye yanaştığı halde geminin iş altı talebi yapmaması fuzuli işgal sayılır. 

 

Ancak,

1) Geminin force majeure hallerde rıhtımdan ayrılamamaları fuzuli işgal sayılmaz. (pilotajın kapalı olması gibi)

2) Fuzuli işgal süresi hesaplanırken varsa zorlayıcı haller düşürülür.

3) Fuzuli işgal sürelerinin hesaplanmasında liman idaresi serbesttir.

4) İşletmenin izni olmaksızın iskele meşgul edilemez. Fuzuli işgal ödemesi yapılacak olması izin alınması gerekliliğini ortadan kaldırmaz.